Poniedziałek, Czerwiec 1, 2020, 12:12

Problemy z założeniem odpowiedniej działalności i rozliczania się z niej dla klubów stanowią sportowych nie lada wyzwanie. Jak zacząć? Jaką formę działalności wybrać? W jaki sposób pobierać opłaty od klientów?  Jak się rozliczać? Na te wszystkie trudne pytania odpowie nam ekspertka w księgowości dla klubów sportowych, trenerów oraz sportowców - Pani Beata Niedźwiedzka z firmy prawno-finansowej BK Consulting.

 

 

Jeśli ktoś planuje założyć klub sportowy to od czego powinien zacząć?

 

Przede wszystkim należy się zastanowić jaką osobowość prawną chcemy, aby miał nasz klub.

Ustawa o sporcie to główny wyznacznik zakresu działalności klubów. Link do ustawy tutaj: https://www.msit.gov.pl/pl/sport/311,Ustawa-o-sporcie.html

Ponieważ ustawa o sporcie nie precyzuje, jaką formę prawną powinien mieć klub sportowy, nie podaje jego definicji, a jedynie wskazuje, że musi posiadać osobowość prawną to twórcy klubu sportowego mogą sami zdecydować o jego formie prawnej w zależności od swoich potrzeb i możliwości.

 

Kluby sportowe mogą działać w formie:

 • stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS (powstają i rejestrują się jak inne stowarzyszenia/ fundacje)
 • uczniowskich klubów sportowych,
 • stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (wtedy, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej, a co więcej jej prowadzenia nie może przewidywać statut takiego stowarzyszenia, ponieważ wtedy muszą zarejestrować się w KRS),
 • spółek kapitałowych, tj. zarejestrowanych w KRS spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych (podmioty te są przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą, wiele piłkarskich klubów pierwszoligowych działa w takiej formie prawnej).

 

Ponieważ większość klubów sportowych funkcjonuje na bazie stowarzyszenia, to właśnie na tej formie działalności skupimy się w tym artykule.

Trzeba pamiętać, że podstawowy warunek istnienia klubu sportowego stanowi realizacja zadań sportowych, czyli „wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne [np. rekreacyjne] lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej [uczestników], rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” – zgodnie z definicją z ustawy.

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, ale w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej, podlega uproszczonej procedurze rejestracji.

Oznacza to, że rejestruje się tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przy wyborze formy działalności należy także zwrócić uwagę, że organizacje rejestrujące się w KRS mogą dodatkowo podejmować także inne działania dodatkowe zgodne z prawem. Natomiast uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się tylko na rejestrację w starostwie muszą prowadzić działalność wyłącznie w zakresie sportu.

Podjęcie aktywności pozasportowej, nawet merytorycznie wysoce uzasadnionej (np. ekologicznej), powoduje konieczność wpisania podmiotu do KRS (wynika to z art. 4 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie oraz z rozporządzenia ministra sportu i turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych).

 

Jak rozliczają się stowarzyszenia i jakie mają obowiązki sprawozdawcze?

 

To jest bardzo ważny element działalności klubu, bo właśnie na rozliczeniach i sprawozdawczości najczęściej potem się one „wykładają”. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o formie stowarzyszenia trzeba wiedzieć jak one się rozliczają i jakie mają obowiązki prawno-finansowe.

 

1. Księgowość i podatki

Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej):

 • księgi rachunkowe,
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku, publicznego (także działalności gospodarczej, jeśli zarejestrują się w KRS),
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

 • księgi rachunkowe,
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku, publicznego oraz działalności gospodarczej,
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych,
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

 

2. Sprawozdawczość, kontrola

Zarówno stowarzyszenie zarejestrowane w KRS jak i stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • organem nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia,
 • brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej (sprawozdanie merytoryczne), Uwaga! Fundacje mają obowiązek tworzenia takiego sprawozdania.
 • coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe).

Sprawozdanie merytoryczne to informacje o działalności statutowej organizacji. Ma ono na celu pokazać, jakie działania podjęła ona w ciągu roku, służyć też może ich ocenie, ewaluacji.

Kluby sportowe, które działają jako fundacje, co rok muszą przygotować sprawozdanie z działalności merytorycznej. Jego wzór został określony w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zatwierdzone przez zarząd sprawozdanie należy przesłać do właściwego ministra, wskazanego w statucie klubu (będzie to minister właściwy ze względu na kulturę fizyczną).

Choć stowarzyszenia (w tym także UKS-y i kluby działające w formie stowarzyszeń) nie mają takiego obowiązku, wyraźnie wynikającego z przepisów to dobrą praktykę stanowi przygotowanie sprawozdania merytorycznego. Często jest ono wymagane przez sponsorów itp. Może też służyć wewnętrznej ewaluacji działań.

Trzeba pamiętać, że każda organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego (niezależnie od tego, czy jest fundacją, czy stowarzyszeniem), musi co roku sporządzać sprawozdanie merytoryczne i przekazać je do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (z realizacji zadania publicznego)

Te kluby, które korzystają z dotacji lub wykonują działania w ramach zadań publicznych, muszą rozliczyć się z otrzymanych funduszy. Po zakończeniu realizacji projektu (zadania publicznego) przygotowują i wysyłają sprawozdanie ze swoich działań. Robią to według wzoru określonego przez sponsora, a w przypadku rozliczania dotacji z pieniędzy publicznych – przez ministra pracy i polityki społecznej.

Sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego (OPP)

Organizacje sportowe o statusie OPP mają obowiązek sporządzania i przekazywania sprawozdań do różnych urzędów.

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

Każda organizacja, a więc i klub sportowy, i uczniowski klub sportowy, ma obowiązek (na ogół do 31 marca danego roku) sporządzić sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Ma też obowiązek złożyć deklarację CIT.

 

3. Dodatkowe uprawnienia

Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.

 

Jak założyć „zawiązać” stowarzyszenie?

 

Trzeba najpierw zebrać założycieli. Zarówno stowarzyszenie zarejestrowane w KRS jak i stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone tylko do ewidencji starosty musi posiadać:

 • min. 7 założycieli (osoby fizyczne),
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach),
 • osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach władz stowarzyszenia.

1. Władze

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS i Stowarzyszenie sportowe lub uczniowski klub sportowy (UKS) zgłoszone do ewidencji starosty:

 • walne zebranie członków,
 • komisja rewizyjna,
 • zarząd,

2. Cele

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest ustalenie zakresu działań i celów.

W przypadku Stowarzyszenie sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego (UKS) zgłoszonego do ewidencji starosty (nieprowadzące działalności gospodarczej) powinny być one:

 • wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej),
 • niezarobkowy
 • cel sportowy

Ponadto klub:

 • może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego,
 • jego działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji.

Zupełnie inaczej wygląda to w stowarzyszeniach zarejestrowanych w KRS:

 • możliwy jest każdy cel zgodny z prawem,
 • cel niezarobkowy,
 • cele specyficzne dla stowarzyszenia,
 • cel sportowy,
 • cele mogą być nierealne i nierzeczywiste,

Ponadto klub:

 • może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego,
 • jego działania mogą być adresowane do: członków organizacji, osób spoza organizacji, członków organizacji i osób spoza organizacji.

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Mogą też wybrać komitet założycielski.

3.       Statut

W statucie muszą się znaleźć następujące, najważniejsze informacje o stowarzyszeniu:

 • Nazwa stowarzyszenia, odróżniająca je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji
 • Siedziba i teren działania
 • Cele i sposoby ich realizacji
 • Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. sposób nabycia i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka)
 • Informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, uzupełniania składu, kompetencje, tryb pracy)
 • Informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli stowarzyszenie przewiduje taką możliwość)
 • Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał
 • Źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich)
 • Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych
 • Zasady wprowadzania zmian w statucie
 • Sposób rozwiązania się stowarzyszenia
 • Oprócz w/w informacji statut może zawierać także inne regulacje, np. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, opis oddziałów terenowych.

 

Gdzie trzeba się zarejestrować?

 

1.  W przypadku wyboru uczniowskiego klubu sportowego lub tzw. małego stowarzyszenia, nie prowadzącego działalności gospodarczej należy się zarejestrować tylko u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu, a nie w KRS (rejestracja przebiega zgodnie z procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego).

 • rejestracja w ewidencji starosty – bezpłatna dla UKS, a dla stowarzyszenia płatna 10 zł,
 • starosta wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

2. W rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrują się następujące kluby (organizacje) sportowe (zgodnie z procedurą określoną w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego):

- uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe w formie stowarzyszenia, których statut przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej,

- stowarzyszenia i fundacje o celach sportowych.

 

 • rejestracja w KRS bezpłatna w rejestrze stowarzyszeń, płatna w rejestrze przedsiębiorców,
 • sąd rozpoznaje wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Autor: dla redakcji Martial Sports Beata Niedźwiedzka, BK Consulting


Copyright ©2020 Martial Sports, All Rights Reserved.